.Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1,69-220 Ośno Lubuskie
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz Siwz
   
Wolne stanowiska pracy:
Poszukiwany instruktor terapii zajęciowej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim - Środowiskowy Dom Samopomocy w Ośnie Lubuskim.

 

 

1.      Wymiar czasu pracy: 1 etat

 

2.      Wymagania niezbędne:

 

1) posiadanie obywatelstwa polskiego

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

4) wykształcenie wyższe kierunkowe : terapia zajęciowa, pedagogika, psychologia lub wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi

5) komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym

6) umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu

7) umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań,

odporność na sytuacje stresowe, terminowość, innowacyjność

8) umiejętność dobrej organizacji pracy

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 

1) znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy

2) doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi z zaburzeniami

psychicznymi, upośledzeniem umysłowym

3) inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków

3) zdolności manualno – plastyczne, muzyczne, teatralne

4) prawo jazdy kategorii B

5) obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) diagnozowanie uczestników ŚDS

2) prowadzenie terapii zajęciowej

3) opracowanie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego dla uczestników ŚDS

4) współpraca z zespołem terapeutycznym odnośnie metod i technik pracy

5) prowadzenie konsultacji i udzielanie fachowej pomocy uczestnikom ŚDS

6) dokumentowanie pracy

  1. Wskaźnik zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

  1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

3) oryginał kwestionariusza osobowego,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

6) kserokopia dowodu osobistego,

7) oświadczenie o niekaralności,

8) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

10) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

11)  inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

12)   kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. nr 223 z 2008 poz. 1458), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z póz. zm.)”.

 

 Termin składania ofert:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15.10.2012 r; do godz.1530 pod adresem:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rybacka 3c

69-220 Ośno Lubuskie

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracownicze- instruktor

terapii zajęciowej”.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 95-757-13-42

 

Spośród kandydatów, którzy złożyli komplet dokumentów w wymaganym terminie, zostaną wyłonione osoby, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której każdy zostanie poinformowany telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej Urzędu Gminy Ośno Lubuskie.

 

 

 

 

 

 

                                                                                Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                          Anna Pokrzywka

 
informacje udostępnił:Ewa Urbaniak
data udostępnienia: 2012-10-02 09:42:26
ostatnia modyfikacja: Ewa Urbaniak 2012-10-02 09:42:26 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 156906