.Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1,69-220 Ośno Lubuskie
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz Siwz
   
Wolne stanowiska pracy:
Nabór na stanowisko kierownika OPS


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
KIEROWNIKA OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W OŚNIE LUBUSKIM

                  Ośno Lubuskie, 10 lipca 2012 r.

Urząd Miasta i Gminy                                                     
ul. Rynek 1
69-220 Ośno Lubuskie


Burmistrz Miasta i Gminy Ośno Lubuskie poszukuje kandydata na stanowisko
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim
 
Znak sprawy: Sk.2111.1.2012

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 122 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) i art. 6  ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.)

1. Wymogi formalne - niezbędne:

– posiadać wykształcenie kierunkowe wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.
– posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
– obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– nieposzlakowana opinia,
– posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
– nie karalność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

2. Mile widziane :
- znajomość ustaw związanych z funkcjonowaniem jednostki sektora finansów publicznych, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, Kodeks Pracy, ustawy o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, postępowania administracyjnego;
- doświadczenie przy realizacji projektów systemowych w ramach PO KL;
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i aplikacji biurowych;
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w jednostkach o których mowa w art.2 ustawy o pracownikach samorządowych;
- prawo jazdy kategorii B;

2a. Wymagane dokumenty: 
 życiorys i list motywacyjny;
 dokumenty potwierdzające wykształcenie tj.  dyplom ukończenia uczelni wyższej oraz dokument potwierdzający posiadania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej;
 dokumenty potwierdzające posiadane i wymagane na stanowisku staż pracy i doświadczenie (wskazane w wymogach niezbędnych) wraz z świadectwami pracy z zakończonych stosunków pracy;
 aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 oświadczenie osoby o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 oświadczenie kandydata, iż nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne,
  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr.14, poz.114),
 oświadczenie, o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn.zm) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008, Nr 223, poz.1458 z późn.zm.);
 inne dokumenty potwierdzające umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, o których mowa w pkt 2 ogłoszenia.

Wszelkie dokumenty dostarczane w formie kopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 realizacja obowiązków kierownika jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;
 realizacja obowiązków kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
 realizacja obowiązków kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych;
  realizacja obowiązków wynikających z ustawy o pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, postępowania administracyjnego.
 realizacja obowiązków kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych;
 wykonywanie funkcji pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w jednostce;
 utrzymanie obiektów należących do jednostki (planowanie inwestycji i remontów, realizacja, rozliczanie etc.);
 bieżąca współpraca z organem prowadzącym min. w zakresie zadań, których rozstrzygnięcie objętych jest właściwością Rady Miejskiej;
 monitoring i sprawozdawczość na potrzeby instytucji, organów gminy;
 bieżąca współpraca z instytucjami miedzy innymi: organizacjami pozarządowymi, zakładami pracy, urzędem pracy, służbą zdrowia, organami policji i wymiaru sprawiedliwości w zakresie działalności ośrodka.


4.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin złożenia ofert upływa z dniem 24 lipca  2012 r.  o godz. 9.00.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany jeśli oferta przed upływem godziny oraz daty  wskazanej powyżej zostanie dostarczona do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim – pok. nr 2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty  i oznakować w następujący sposób:
„Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 10 lipca 2012 r.  w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ośnie Lubuskim”

5. Kandydaci spełniający wymogi formalne ( w części dot. wymagań niezbędnych) zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Ogłoszenie o wyniku postępowania rekrutacyjnego:
         
Wyniki zostaną upublicznione niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na tablicy informacyjnej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.


Kontakt w sprawie rekrutacji :
Sekretarz Miasta i Gminy  - mgr Ewa Urbaniak tel. 95 757 13 32.

 

 
informacje udostępnił:Ewa Urbaniak
data udostępnienia: 2012-07-10 07:27:19
ostatnia modyfikacja: Ewa Urbaniak 2012-07-10 07:27:19 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 156906