.Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1,69-220 Ośno Lubuskie
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz Siwz
   
Informacje i obwieszczenia urzędowe - budownictwo i gospodarka przestrzenna:
Budowa gazociągu średniego ciśnienia w Ośnie Lubuskim, ul.Słubicka

Ośno Lubuskie, dnia 26 kwietnia 2012 roku

BP.6733.4.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), zawiadamiam   że z dniem 24.04.2012 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE w Ośnie Lubuskim, ul. Słubicka”

Inwestycja realizowana będzie na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 385 i 272/1.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr, 98 poz.1071 z późn. zm.). Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim ul. Rynek 1 pok. numer 16 w godzinach pracy urzędu lub pod nr tel. (95) 757 13 59.

 

                                                                           Burmistrz Ośna Lubuskiego

                                                                              (-) Stanisław Kozłowski

 
informacje udostępnił:Monika Adamowicz
data udostępnienia: 2012-04-26 13:47:33
ostatnia modyfikacja: Monika Adamowicz 2012-04-26 13:47:33 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 149152