.Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1,69-220 Ośno Lubuskie
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz Siwz
   
Informacje i obwieszczenia urzędowe - budownictwo i gospodarka przestrzenna:
Poprawa parametrów zasilania w energię elektryczną zachodniej części miasta Ośno Lubuskie

 

Ośno Lubuskie, dnia 26 kwietnia 2012 roku

 

BP.6733.3.2012

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OŚNA LUBUSKIEGO

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

 

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA

 

że w dniu 25 kwietnia 2012 roku wydana została decyzja nr 4/2012 w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji: Budowa sieci kablowej 15 kV wraz ze złączem 15kV i wymianą istniejących stanowisk słupów linii napowietrznej 15 kV oraz demontaż zbędnej sieci 15 kV dla poprawy pewności i parametrów zasilania zachodniej części miasta Ośno Lubuskie, gmina Ośno Lubuskie

Inwestycja projektowana jest na działkach o nr ewid. 79/55, 79/53, 79/56, 79/19, 98, 80, 97, 57, 83/1, 81/11, 81/13, 81/5, 79/87, 75/7, 84 położonych w Ośnie Lubuskim.

 

            Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 16  w godzinach pracy urzędu. Informuję, iż w terminie 14 dni (licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia) można wnieść odwołanie od w/w decyzji.

 

Burmistrz Ośna Lubuskiego

(-) Stanisław Kozłowski

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Ośno Lubuskie, dnia 27 lutego 2012 roku

BP.6733.3.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), zawiadamiam   że z dniem 15.02.2012 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci kablowej 15 kV wraz ze złączem 15kV i wymianą istniejących stanowisk słupów linii napowietrznej 15 kV oraz demontaż zbędnej sieci 15 kV dla poprawy pewności i parametrów zasilania zachodniej części miasta Ośno Lubuskie, gmina Ośno Lubuskie”

Inwestycja realizowana będzie na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 79/55, 79/53, 79/56, 79/19, 98, 80, 97, 57, 83/1, 81/11, 81/13, 81/5, 79/87, 75/7, 84 położonych w Ośnie Lubuskim.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora: Enea Operator, ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań.

 

W związku z tym informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim (pokój nr 16) w terminie 14 dni (licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia) można zapoznać się ze złożonym wnioskiem oraz wnosić swoje uwagi, zastrzeżenia  i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

                                                                     Burmistrz Ośna Lubuskiego

                                                                     (-) Stanisław Kozłowski

 
informacje udostępnił:Monika Adamowicz
data udostępnienia: 2012-02-28 13:00:11
ostatnia modyfikacja: Monika Adamowicz 2012-04-26 13:35:53 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 149152