.Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1,69-220 Ośno Lubuskie
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
Pobierz Siwz
   
Prawo lokalne:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ośno Lubuskie

UCHWAŁA  NR XXIII/168/05
RADY MIEJSKIEJ w OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 30 grudnia 2005 roku


w sprawie: Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Ośno            Lubuskie                    
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 ze późn. zm.) oraz art. 4 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 roku, Nr 236 poz. 2008 ze późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin określa szczegółowe wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w zakresie:
1) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, uprzątania zanieczyszczeń
z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
2) rodzaju pojemników i innych urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych, ich rozmieszczenia
i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
3) częstotliwości i sposobie pozbywania się odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
4) obowiązków właścicieli i innych osób utrzymujących  zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów użytku wspólnego
5) wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
6) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terenów jej przeprowadzenia, a także kryteria udzielania zezwoleń podmiotów świadczącym usługi w zakresie transportu odpadów oraz sposobu określenia górnych stawek opłat za gromadzenie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości;
2) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
3) zbiorniku bezodpływowym - należy przez to rozumieć instalację i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
4) właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną oraz osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.

§ 3
Regulamin obowiązuje w szczególności:
1) właścicieli nieruchomości;
2) kierowników budów;
3) przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej;
4) wszystkich posiadaczy terenów, do których tytuł prawny ma gmina.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach oraz terenach użytku publicznego
§ 4
1. Podmioty, o których mowa w § 3, maja obowiązek utrzymania na terenie nieruchomości czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego;
2. Podmioty, o których mowa w § 3, mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przyległego do nieruchomości;
3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także innych części nieruchomości służących do użytku publicznego;
4. Nadzór nad realizacją obowiązków, określonych w ust. 1-3 sprawuje burmistrz;
5. Wykonanie tych obowiązków podlega egzekucji administracyjnej.

§ 5
1. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu i lodu powinien być zrealizowany poprzez:
1) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,
2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
2. Zakazuje się wrzucania śniegu, lodu błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne.

§ 6
1. Podmioty, o których mowa w § 3 mają obowiązek ustawienia na terenach lub obiektach służących do użytku publicznego koszy na śmieci i ich opróżniania
z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu i gniciu odpadów.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 ze zm.) oraz, w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców użytkujących takie przystanki.
3. Obowiązek pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych
z chodników przyległych do drogi publicznej podmioty określone w § 3 należy do zarządcy drogi.

§ 7
Na nieruchomości lub ich częściach takich jak chodniki, podwórka itp.:
1) mycie samochodów może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi;
2) wprowadza się zakaz mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i  warsztatami naprawczymi, a w szczególności mycia pojazdów nad rzekami, jeziorami, stawami itp. Poza warsztatami naprawczymi zakazuje się prowadzenia  wszelkich prac blacharsko-lakierniczych.
Rozdział 3
Sposób realizacji Wspólnego Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG–12
§ 8
1. Na terenie gmin zrzeszonych w Celowym Związku Gmin CZG-12 (Cybince, Dębnie, Górzycy, Krzeszycach, Kostrzynie, Lubniewicach, Międzyrzeczu, Ośnie Lubuskim, Rzepinie, Słońsku, Sulęcinie, Torzymiu, Witnicy) - realizowany jest Kompleksowy Program Gospodarki Odpadami.
2. Kompleksowy Regionalny Program Gospodarki Odpadami (KRPGO) reguluje gospodarkę odpadami na terenie gmin członkowskich.
a) Celem KRPGO jest:
* minimalizacja odpadów (aktywna edukacja ekologiczna, rozpowszechnienie zasad  czystej produkcji)
* objęcie odbiorem odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców z terenu CZG-12
* odzysk surowców wtórnych:
- w zabudowie jednorodzinnej,
- w zabudowie wielorodzinnej,
- wśród podmiotów gospodarczych,
- w „miejscach szczególnych”
* prowadzenie zbiórki bio-odpadów
- zbiórka odpadów organicznych w zabudowie miejskiej,
- kompostowanie przydomowe na terenach wiejskich
* wspólny dla wszystkich gmin „Regulamin utrzymania czystości i porządku na trenie  gminy”
* promowanie selektywnej zbiórki odpadów,
* odbiór odpadów problemowych i niebezpiecznych,
* eksploatacja Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych baz przeładunkowych,
* kontrola posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości,
* rekultywacja starych składowisk gminnych.

§ 9
Szczegółowe wymagania i zasady gromadzenia odpadów i nieczystości płynnych:
1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone
w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych odpowiadającym wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, odrębnych szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku, Nr 207 poz. 2016 ze zmianami).
2. Szczegółowe wymagania i zasady gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej polegają na selektywnym zbieraniu odpadów surowcowych, wg poniższych kryteriów:
1) odpady roślinne:
- kuchenne i ogrodowe - gromadzone są w pojemnikach: 60 litrów, 80 litrów
i 120 litrów w kolorze brązowym;
2) odpady surowcowe:
- odpady opakowaniowe szklane - gromadzone są w workach zielonych
o pojemności 110 litrów;
- odpady papierowe - gromadzone są w workach niebieskich o pojemności 110 litrów;
- odpady tworzyw sztucznych oraz opakowań metalowych - gromadzone są w workach żółtych o pojemności 110 litrów;
3) odpady wielkogabarytowe: np. sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp. -  zbierane są okresowo (raz na dwa miesiące wg ustalonego harmonogramu), lub  po  indywidualnym uzgodnieniu z przedsiębiorstwem wywozowym;
4) niektóre odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, np. baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki, itp. - odbierane są wg ustalonego harmonogramu odbioru lub oddawane są do wyznaczonych punktów odbioru mieszczących się wg wykazu w sklepach, aptekach, itp.;
5) gruz budowlany - zbierany jest do specjalnych pojemników kontenerowych odbierany w uzgodnieniu z przedsiębiorstwem wywozowym lub zakładem utylizacji  odpadów;
6) pozostałe zmieszane odpady komunalne - gromadzone są w pojemnikach 120 litrów, lub 110 litrów w kolorze szarym, czarnym lub zielonym.
3. Szczegółowe wymagania i zasady gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej polegają na selektywnym zbieraniu odpadów surowcowych, wg poniższych kryteriów:
1) odpady roślinne:
- kuchenne i ogrodowe - gromadzone są w pojemnikach 240 litrów w kolorze brązowym;
2) odpady surowcowe:
- opakowania szklane dzielone kolorystycznie białe/kolorowe - gromadzone są w pojemnikach dwukomorowych biało-zielonych typu igloo lub w pojemnikach  zielonych 1100 litrów - na szkło kolorowe i w pojemnikach białych 1100 litrów na  szkło bezbarwne;
- odpady papierowe - gromadzone są w pojemnikach niebieskich typu igloo lub w pojemnikach niebieskich 1100 litrów;
- odpady z tworzyw sztucznych oraz metalowych - gromadzone są
w pojemnikach żółtych typu igloo lub w pojemnikach żółtych 1100 litrów.
3) odpady wielkogabarytowe: np. sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp. - zbierane są okresowo (raz na dwa miesiące wg ustalonego harmonogramu) lub po indywidualnym uzgodnieniu z przedsiębiorstwem wywozowym.
4) niektóre odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, np. baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki, itp. - odbierane są wg ustalonego harmonogramu odbioru lub oddawane są do wyznaczonych punktów odbioru mieszczących się wg wykazu w sklepach, aptekach, itp.;
5) gruz budowlany - zbierany jest do specjalnych pojemników kontenerowych
i odbierany w uzgodnieniu z przedsiębiorstwem wywozowym lub zakładem utylizacji  odpadów;
6) pozostałe zmieszane odpady komunalne - gromadzone są w pojemnikach 1100 litrów w kolorze szarym, czarnym lub zielonym.
4. Szczegółowe wymagania i zasady gromadzenia nieczystości płynnych:
1) zbiorniki bezodpływowe w zakresie częstotliwości ich opróżniania oraz planu rozwoju  sieci kanalizacyjnej podlegają kontroli i ewidencji gminnej;
2) przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych jak i planu rozwoju sieci kanalizacyjnej  podlegają kontroli i ewidencji gminnej;
3) w przypadku, gdy technicznie lub ekonomicznie uzasadnione jest przyłączenie  nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, jest ono obowiązkowe. W  przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie  nieuzasadniona, obowiązkowe jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik  bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków  spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach;
4) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do regularnego opróżniania zbiorników  bezodpływowych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie burmistrza w  zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych z  częstotliwością zapobiegającą przedostawaniu się nieczystości do gruntów, nie  rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu;
5) w przypadku nadterminowego wykonania usługi przez przedsiębiorcę posiadającego  zezwolenie burmistrza szkody wyrządzone przez wylane szambo usuwa  przedsiębiorca;
6) w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego (braki
w dnie,  pęknięcia w ścianach bocznych itp.) przez gminę, właściciel nieruchomości  zobowiązany jest niezwłocznie do uszczelniania tego zbiornika. Dotyczy to również  sanitariatów przenośnych szaletów;
7) zabrania się odprowadzania odsiąków z obornika i ścieków płynnych, powstałych w  wyniku produkcji hodowlanej bydła, trzody chlewnej i innych zwierząt do zbiorników  bezodpływowych w których gromadzone są ścieki bytowe.

§ 10
Podmioty, o których mowa w § 3 mają obowiązek:
1. wyposażyć nieruchomość w pojemniki, o których mowa w § 9, poprzez zakup, wydzierżawienie od przedsiębiorstwa wywozowego lub gminy lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z przedsiębiorstwem wywozowym lub innym uprawnionym podmiotem;
2. utrzymywać pojemniki w stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym, umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i nie powodującym zagrożeń dla użytkowników i jednostki wywozowej;
3. zawrzeć pisemną umowę z uprawnionym przedsiębiorstwem wywozowym na odbieranie odpadów komunalnych;
4. udzielić informacji o wytwarzanych odpadach komunalnych i okazywać stosowne dokumenty upoważnionym organom;
5. przedstawić do wglądu aktualną umowę z przedsiębiorstwem wywozowym oraz  rachunki poświadczające korzystanie z usług jednostki, oraz przechowywać w/w  dokumenty przez okres nie krótszy niż dwa lata od daty ich wystawienia;
6. usuwać sople dachowe powstałe w rejonie chodnika położonego wzdłuż  nieruchomości;
7. podmiotom, o których mowa w § 3, zabrania się:
a) spalania odpadów, powodujących wprowadzanie do atmosfery szkodliwych substancji w szczególności opon, opakowań z tworzyw sztucznych itp. Zabronione jest również wypalanie roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach drogowych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.
b) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska podczas usuwania śniegu i lodu.
8. organizator imprez publicznych ma obowiązek utrzymania porządku i czystości w miejscu organizowanej imprezy poprzez zapewnienia odpowiedniej liczby pojemników na odpady i szaletów;
9. liczbę oraz rodzaje niezbędnych pojemników na posesji określa się w oparciu o:
a) średni roczny wskaźnik objętościowy nagromadzania odpadów z roku poprzedniego;
b) liczbę stałych mieszkańców nieruchomości;
c) częstotliwość opróżniania wymaganą w § 14 Regulaminu.

§ 11
1. Pojemniki należy ustawiać po uwzględnieniu wymagań, określonych przepisami  odrębnymi, w szczególności:
1) w granicach nieruchomości w miejscu:
- trwale wyznaczonym,
- posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczona przed zbieraniem się wody i błota,
- łatwo dostępnym dla ich użytkowników i dla pracowników przedsiębiorstwa wywozowego,
2) w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców  nieruchomości lub osób trzecich.
2. Podmioty, o których mowa w § 3, mają obowiązek utrzymywać miejsce ustawienia  pojemników czystości i porządku.
3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponoszą  podmioty, o których mowa w § 3.

§ 12
1. Oznakowanie pojemników, o których mowa w § 9, powinno być zgodne z określoną kolorystyką, oraz zawierać następujące informacje umieszczone w sposób trwały:
1) nazwę odpadów dopuszczonych do zbierania w pojemniku;
2) nazwę, adres i numer telefonu przedsiębiorstwa wywozowego.
2. Z obowiązku zbierania odpadów roślinnych w pojemnikach, o których mowa w § 9 zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania we własnym zakresie, zakresie sposób nie powodujący uciążliwości lub zagrożeń dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

§ 13
1. Podmioty, o których mowa w § 3, mają obowiązek zapewnić pracownikom przedsiębiorstwa wywozowego dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbieranie odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienia pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

§ 14
1. Odpady zbierane w pojemnikach powinny być usuwane z terenu nieruchomości  okresowo, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym ale
z częstotliwością co najmniej:
1) odpady roślinne kuchenne i ogrodowe zbierane selektywnie w pojemnikach  brązowych:
- raz na dwa tygodnie – w okresie od października do marca,
- raz na tydzień – tydzień okresie od kwietnia do września;
2) odpady surowcowe zbierane selektywnie w zabudowie wielorodzinnej odbierane są:     
- raz na dwa tygodnie – w okresie od kwietnia do września,
- raz na trzy tygodnie – w okresie od października do marca;
3) odpady surowcowe – zbierane selektywnie w zabudowie jednorodzinnej odbierane są: raz na cztery tygodnie;
4) odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany i odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych odbierane są: jak najszybciej w terminach ustalonych z przedsiębiorstwem wywozowym lub ZUOK Długoszyn;
5) pozostałe odpady komunalne zmieszane – odbierane są: raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej i jeden raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej.
2. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania
z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione.
3. W przypadku wytwarzania dużej ilości odpadów wielkogabarytowych, użytkownik posiadłości zobowiązany jest gromadzić je w kontenerze własnym lub jednostki wywozowej.
4. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością uzgodniona z zarządcą stacji zlewnej oraz zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wpływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych.

§ 15 
1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także odpadów roślinnych).
3. Obowiązki określone w ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

§ 16
Zasady zbierania i transportu odpadów, miejsca ich odzysku i unieszkodliwiania oraz minimalny poziom odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, a także zapewnienie zbierania wszystkich rodzajów odpadów.
2. Nakłada się na podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów      komunalnych, następujące obowiązki:
2.1. w przypadku odpadów mających wartość surowcową (w tym opakowaniowych) poddanie odzyskowi w poszczególnych latach nie mniej niż podane niżej ilości (w % w stosunku do masy odpadów danego typu znajdującej się w odpadach zmieszanych), zgodnie z poniższym  składem  (morfologią) odpadów:
- papier i tektura 15,0%
- szkło 12,0%
- tworzywa sztuczne 9,0%
- metale 4,0%
- bioodpady 29,9%
- frakcja drobna 14,0%
- odpady spożywczo-zwierzęce 2,9%
- pozostałe nieorganiczne 10,3%
- materiały tekstylne 2,9%
Razem 100,0%

2.1. a. Papier i tektura:
rok 2006: 10%
rok 2007: 11%
rok 2008: 12%
rok 2009: 13%
rok 2010: 14%
2.1. b. Szkło:
rok 2006: 25,0%
rok 2007: 27,5%
rok 2008: 30,0%
rok 2009: 32,5%
rok 2010: 35,0% 
2.1. c. Tworzywa sztuczne:
rok 2006: 28%
rok 2007: 29%
rok 2008: 30%
rok 2009: 31%
rok 2010: 32% 
2.1. d. Metale:
rok 2006: 17%
rok 2007: 18%
rok 2008: 19%
rok 2009: 20%
rok 2010: 21%
Poziomy odzysku odpadów opakowaniowych w latach następnych podane zostaną w znowelizowanym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ośno Lubuskie w roku 2008.
2.2. ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (nie mniej niż):
rok 2006: 95%
rok 2007: 90%
rok 2008: 85%
rok 2009: 80%
rok 2010: 75%
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
3. Poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w latach następnych podane zostaną w znowelizowanym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ośno Lubuskie
w roku 2008.
4.  Na jednostki wywozowe odpadów komunalnych i pochodzących z tych odpadów surowców wtórnych, nakłada się obowiązek wywozu tych odpadów i surowców do wyznaczonych w zezwoleniu obiektów unieszkodliwiania:
- odpady komunalne - do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w  Długoszynie, bezpośrednio lub poprzez stacje przeładunkowe w Bukowcu, Dębnie i Krześniczce;
- odpady mające wartość materiałową, bioodpady, gruz budowlany, odpady wielkogabarytowe - bezpośrednio do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie;
- nieczystości ciekłe - do punktów zlewnych w Ośnie Lubuskim.
5. Zabrania się wywożenia odpadów stałych poza ZUOK Długoszyn, zaś nieczystości ciekłych poza zlewnię w Ośnie Lubuskim.
6. Odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) użytkownicy mogą osobiście dostarczyć do punktów odbioru tych odpadów.
7. W przypadku dostarczenia do wywozu lub do obiektów unieszkodliwiania odpadów, obok odpadów dozwolonych, również odpadów niedozwolonych, prowadzący wywóz lub odbiór ma obowiązek nie przyjęcia całości dostarczonych odpadów. Odpady takie muszą być natychmiast zabezpieczone i usunięte przez właściciela nieruchomości
w sposób zabezpieczający środowisko przed skażeniem.
8. Transport odpadów powinien być prowadzony w sposób nie powodujący zanieczyszczeń i zaśmiecania terenu. Zanieczyszczenia powstające w wyniku transportu odpadów winny być  niezwłocznie usunięte przez wywożącego.
9. Do odbierania odpadów komunalnych jednostki wywozowe zobowiązane są używać pojazdów specjalistycznych lub innych pojazdów odpowiednio zabezpieczonych przed rozrzucaniem lub wylewaniem nieczystości.
10. Jednostki odbierające odpady są zobowiązane utrzymać pojazdy do transportu odpadów w należytej czystości, prowadzić ich dezynfekcję oraz umieszczać na nich
w sposób trwały swoje znaki identyfikacyjne w tym: nazwę jednostki, adres i numer telefonu.

§ 17
Odpady niebezpieczne (w tym: przemysłowe, medyczne i weterynaryjne)
1. Odpady niebezpieczne (w tym: przemysłowe, medyczne i weterynaryjne) powinny być oddzielone o odpadów komunalnych przed wysypaniem ich do pojemników.
2. Odpady przemysłowe i medyczne podlegają obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu, odbiorowi i unieszkodliwianiu wg zasad i wymogów określonych oddzielnymi przepisami.
3. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych.
4. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami przemysłowymi, medycznymi
i weterynaryjnymi określają przepisy odrębne.
Rozdział 4
Warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie transportu odpadów
§ 18
1. Na prowadzenie działalności w zakresie:
- zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 wymagane jest uzyskanie na wniosek przedsiębiorcy zezwolenia w formie decyzji burmistrza wydawanej na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
2. Obowiązek uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy gminnej jednostki organizacyjnej lub spółki prawa handlowego z przeważającymi udziałami gminy, prowadzącej działalność na obszarze gminy i spełniającej warunki wymagane przy uzyskaniu takiego zezwolenia.
3. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług określonych w ust. 1 oraz wzór i zakres wniosku
i sprawozdawczości, regulowane są Zarządzeniem Burmistrza i podawane do publicznej wiadomości.
4. Zezwolenie określa:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem
- termin podjęcia działalności
- wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem
- niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem
- inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem zawarta w Zarządzeniu Burmistrza.
5. Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych określa ponadto:
- jako miejsce odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - ZUOK Długoszyn, bezpośrednio lub poprzez stacje przeładunkowe w Bukowcu Dębnie
i Krześniczce
- odpadów mających wartość materiałową, bio-odpadów, gruzu budowlanego
i odpadów wielkogabarytowych - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, zaś nieczystości ciekłych – punkty zlewne w Ośnie Lubuskim
- wymagane minimalne poziomy odzysku odpadów opakowaniowych oraz minimalne poziomy ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w poszczególnych latach
6. Uzyskując zezwolenia w zakresie prowadzonej działalności zobowiązani są do realizowania Wspólnego Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG-12 (WMPGO), a w szczególności:
- stworzenia mieszkańcom oraz podmiotom gospodarczym warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
- dostarczenia jednego zestawu pojemników igloo do segregacji na maksimum 500 mieszkańców
- określenia kolorystycznego pojemników jak w niniejszym Regulaminie
- ustalenia częstotliwości odbiorów pojemników nie mniejszej jak w niniejszym Regulaminie
- wyraźnego oznaczenia pojemników określającego ich przeznaczenie oraz nazwę, adres i telefon właściciela pojemnika
- posiadać odpowiednie zaplecze transportowe i potencjał techniczny spełniający normy sanitarne oraz technologiczne, umożliwiające prowadzenie działalności określonej w zezwoleniu umożliwiającym pełną realizację WMPGO
7. Burmistrz odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w § 18 ust. 1, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami płynnymi:
- jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi
- mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska
- jest niezgodny z niniejszym Regulaminem i Wspólnym Międzygminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG-12
- przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
8. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, burmistrz, który wydał zezwolenie wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, burmistrz cofa, w formie decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.
9. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.
10. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać burmistrzowi wykaz nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz taki zawierać winien imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.
11. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania burmistrzowi informacji dotyczącej:
- masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości
i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy
- sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych
- ilości poddanych odzyskowi odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metalu
- masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów
- masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowisku odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania
12. Urząd Gminy prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 5
Rozliczanie usług w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi oraz sposób określania górnej stawki opłaty z tytułu świadczenia tych usług
§ 19
1. Górną stawkę opłaty za gromadzenie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów określa się dla następujących rodzajów zabudowy:
- wielorodzinna;
- jednorodzinna;
stosując niższe stawki opłat dla odpadów zbieranych i transportowanych w sposób selektywny.
2. Ilość odpadów objętych opłatą, o której mowa w ust. 1, określa się w oparciu
o  następujące wskaźniki:
- liczbę pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości,
- częstotliwość opróżniania pojemników określoną na zasadach niniejszego Regulaminu.
3. Górną stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, oblicza się w oparciu o:
- jednostkowe koszty, zbiórki i transportu odpadów z rodzajów zabudowy, o której mowa w ust. 1,
- jednostkowe koszty zagospodarowania odpadów w ZUOK Długoszyn w roku poprzednim - przeliczona na ilość odpadów określoną w sposób podany w ust. 2.

§ 20
Stawki opłat za zbiórkę i transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych ustalane są w drodze umowy z przedsiębiorstwem posiadającym stosowne zezwolenie na świadczenie takich usług.

Rozdział 6
Obowiązki właścicieli (posiadaczy) zwierząt domowych
§ 21
1. Jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się, osoby będące właścicielami (posiadaczami) psów i innych zwierząt są zobowiązane do nie pozostawiania ich bez dozoru. Zabrania się pozostawiania psów
i innych zwierząt bez dozoru w miejscach publicznych.
2. Zakazuje się drażnienia zwierząt lub doprowadzania ich do stanu, w którym zwierzę  może stać się niebezpieczne dla człowieka lub innego zwierzęcia.

§ 22
1. Na terenach użyteczności publicznej psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, zaś psy agresywne tylko w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Psy uznane za agresywne zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt mogą być wyprowadzane w miejsca publiczne tylko pod opieką pełnoletniego właściciela lub opiekuna obowiązkowo na smyczy i mieć założony kaganiec.
2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.
3. Zakazuje się wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych i  gastronomicznych, na tereny targowisk i cmentarzy, placów zabaw dla dzieci oraz do piaskownic.

§ 23
1. Właściciele (posiadacze) zwierząt są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń.
2. Za szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada właściciel (posiadacz).
3. Właściciele (posiadacze) psów zobowiązani są do:
1) zgłaszania ich do ewidencji prowadzonej przez gminę;
2) regularnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie;
3) okazania dowodów szczepień i opłat z tytułu podatku na każde żądanie osoby upoważnionej do kontroli.
4. W przypadku, gdy gmina wprowadzi obowiązek ewidencji psów, każdy właściciel (posiadacz) na swój koszt oznakuje psa w sposób przyjęty przez gminę.

§ 24
Psy bez opieki będą uznawane za bezpańskie i podlegają wyłapaniu oraz przewiezieniu do schroniska, skąd mogą być wykupione. Za psa bezpańskiego będzie też uznany każdy pies, który znajduje się poza terenem posesji jego właściciela (posiadacza), a w pobliżu nie ma właściciela (posiadacza) albo osoby, mogącej zaświadczyć o właścicielu (posiadaczu psa). Koszty wyłapania, dowozu oraz koszty leczenia i utrzymania psa uznanego za bezpańskiego ponosi jego właściciel (posiadacz).
Rada gminy, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, może zarządzić wyłapanie bezpańskich psów, określając termin akcji i miejsce przechowywania psów.

§ 25
W przypadku, gdy właściciel (posiadacz) psa lub innych zwierząt narusza przepisy ustawy
o ochronie zwierząt w zakresie nieprawidłowego przetrzymywania zwierząt, znęca się nad nimi, pozostawia je bez opieki i pokarmu burmistrz może odebrać zwierzę i umieścić je w schronisku dla bezpańskich zwierząt lub u zastępczego właściciela, a kosztami transportu, utrzymania i ewentualnego leczenia obarczyć właściciela (posiadacza) zwierzęcia.

  Rozdział 7
Warunki i wymagania dla utrzymania zwierząt gospodarskich na terenie gminy wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 26
1. Na innych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem, że nie będą stanowiły uciążliwości dla otoczenia
z zachowaniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, warunków higieniczno-sanitarnych oraz warunków hodowli i warunków przetrzymywania określonych
w ustawie o ochronie zwierząt.
2. Prowadzący hodowle zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowla odpadów
i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
2) nie powodowanie uciążliwości (takich jak hałas i odory) przez prowadzona hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich.
3. (uchylony).
4. Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 6
Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji
§ 27
1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przynajmniej raz w roku w kwietniu oraz do okazywania się dowodem jej wykonania na żądanie osoby kontrolującej.
2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie miasta,
a w szczególności budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe, altany, pojemniki na odpady, piwnice, węzły cieplne, przyłącza kanalizacyjne, kolektory sanitarne.
Rozdział 7
Przepisy końcowe
§ 28
W sprawach objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

§ 29
Naruszenie obowiązków zawartych w Regulaminie, z wyjątkiem wynikających z rozdziału 5 podlega – zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach – karze grzywny orzekanej w postępowaniu toczącym się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


§ 30
Traci moc uchwała Nr XXVIII/192/2002 Rady Miejskie w Ośnie Lubuskim z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie.

§ 31
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.

§ 32
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 
informacje udostępnił:Ewa Urbaniak
data udostępnienia: 2006-07-27 10:04:55
ostatnia modyfikacja: Ewa Urbaniak 2010-02-08 09:49:03 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 156906